TECHNOLOGIE CYFROWE

Strona główna
O szkole
Aktualnosci
Wydarzenia
Nauczyciele
Plan lekcji
O gminie
Ciekawe linki
Maluchy na...
Podręczniki
Technologie cyfrowe
Zdrowe nietrudne
Biblioteka

 

     

Regulamin rekrutacji

 

 

 

PODKARPACKIE CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W RZESZOWIE

ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

tel. 17 85-340-97, fax 17 85-346-82

 

OŚRODEK EDUKACJI NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W CZUDCU

ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec

tel. 17 276-06-72, fax 17 276-06-71

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia ”

POKL.9.1.2.18-325/12

                                                  

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet: IX   Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości  usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2    Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Informacje o projekcie

 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej.
 3. Celem głównym projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla uczniów poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej przy wykorzystaniu technologii ICT.
 4. Projekt obejmuje organizację następujących zajęć pozalekcyjnych:
 1. dydaktyczno-wyrównawczych z:
 • przedmiotów humanistycznych
 • języków obcych
 • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 1. rozwojowych z:
 •  przedmiotów humanistycznych
 •  języków obcych
 •  przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

 

 

Zasady rekrutacji

 

 1. Wstępna rekrutacja do projektu rozpoczyna się 1.04.2013 r. poprzez prowadzenie akcji informacyjnej w szkołach, dystrybucję ulotek, rozwieszenie plakatów, zawarcie na stronie internetowej projektu i partnerów informacji o możliwości skorzystania z projektu, informacji o projekcie w trakcie spotkań z rodzicami.
 2. Rekrutacja główna odbywać się będzie ciągle w okresie 16 miesięcy od rozpoczęcia roku szkolnego 2013.
 3. Rekrutacja obejmie uczniów klas IV-VI w szkołach objętych wsparciem.
 4. Chęć uczestnictwa w projekcie można zgłaszać u następujących osób: wychowawców klas, nauczycieli prowadzących zajęcia, dyrektorów szkół, pracowników zespołu projektowego.
 5. Rekrutację uczniów na poszczególne zajęcia przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne w szkole lub inne osoby wyznaczone do prowadzenia rekrutacji.
 6. W celu przystąpienia do projektu należy wypełnić dokumenty stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 7. Podpisanie przez  rodzica/opiekuna prawnego wszystkich wymaganych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i rozpoczęciem przez dziecko udziału w projekcie.
 8. Po weryfikacji dokumentów zostanie przeprowadzony test diagnostyczny pozwalający na przyporządkowanie uczniów do odpowiednich grup zajęciowych i przedmiotowych.
 9. Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie z najwyższym wynikiem.
 10. Na wynik składają się następujące punktacje:
 • rekomendacja nauczyciela przedmiotu – 15 pkt.
 • wynik programu diagnozującego – 0-20 pkt.
 • średnia ocen:
 • dla zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: 6-5: 2 pkt., 4,5-3,5: 8 pkt., 3-2: 15 pkt.,
 • dla zajęć rozwojowych: 6-5: 15 pkt., 4,5-3,5: 8 pkt., 3-2: 2 pkt.
 1. Dodatkowo zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji jakiegoś ucznia z projektu jego miejsce zajmuje kolejna osoba z listy.
 2. Zajęcia w projekcie realizowane będą w grupach od 5 do 8 uczniów, których dobór uwzględni poziom wiedzy oraz organizację zajęć szkolnych.

Zasady uczestnictwa w projekcie

 1. Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. Uczestnik projektu jest uprawniony do nieodpłatnego otrzymywania materiałów edukacyjnych  i korzystania z zakupionych w ramach projektu materiałów dydaktycznych oraz sprzętu i oprogramowania informatycznego.
 2. Godzinny prowadzenia zajęć są ustalane każdorazowo z grupą do której został zakwalifikowany uczestnik projektu.
 3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do poddania się badaniu diagnostycznemu każdorazowo po przejściu etapu złożonego z kursu e-learningowego na który został przydzielony w procesie rekrutacji.
 4. Uczestnik może zakończyć projekt w przypadku osiągnięcia minimum 80% punktów podczas końcowego badania diagnostycznego, w zakresie danego rodzaju zajęć, przedmiotu i poziomu lub z własnej inicjatywy na wniosek rodzica / opiekuna prawnego, zał. nr 2
 5. Uczestnik projektu jest zobowiązany do systematycznego udziału w zajęciach.
 6. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wypełniania ankiet ewaluacyjnych w czasie trwania projektu oraz jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie instytucjom zaangażowanym we wdrażanie działania 9.1, poddziałania 9.1.2 .
 7. Każda  nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego pisemnie lub potwierdzona zaświadczeniem lekarskim w terminie do 7 dni, zał. nr 3
 8. W przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestnika projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.04.2013r.
 2. Regulamin jest dostępny na: www.tc.pcen.pl

 

 

Realizacja zajęć

Uczniowie Publicznej Szkoły podstawowej w Skowierzynie w terminie od października 2013 do grudnia 2014 biorą udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia.”

W projekcie biorą udział  wszyscy uczniowie klas IV-VI. Zostali oni podzieleni na 6 grup: zajęcia matematyczno-przyrodnicze rozwojowe, zajęcia matematyczno-przyrodnicze dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia humanistyczne rozwojowe, zajęcia humanistyczne dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia językowe rozwojowe oraz zajęcia językowe dydaktyczno-wyrównawcze. Do każdej grupy uczęszcza średnio 4-5 uczniów. Zajęcia prowadzą: mgr Katarzyna Kieliszek, mgr Bożena Szczepańska-Burdzy oraz mgr Justyna Chciuk.

Kurs prowadzony jest w wymiarze 2h lekcyjnych tygodniowo dla każdej z grup. Podczas zajęć uczniowie korzystają z osiągnięć najnowszej technologii, każdy z nich uczy się używać tabletów, tablicy interaktywnej oraz Internetu dla celów edukacyjnych. Zajęcia rozwojowe służą poszerzaniu szczególnych uzdolnień uczniów zdolnych, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze zaś pozwalają na nadrobienie zaległości i osiągnięcie dobrych wyników przez uczniów z problemami w nauce. Dzięki współfinansowaniu ze środków unijnych szkoła zyskała atrakcyjny sprzęt informatyczny, a uczniowie możliwość korzystania z niego także po zakończeniu trwania projektu. Wszystkie te działania mają na celu zaprezentowanie uczniom alternatywnych dróg poszerzania swojej wiedzy dzięki korzystaniu z osiągnięć najnowszych technologii cyfrowych.